Zero. Shah Rukh Khan’s dwarf – Hindi Bollywood 2019